NAPOLI

P.ZZA FUGA

WIFI

Rete:
Golocious
Golocious AP
Golocious_IoT
Password:
Golo2020